The Spotify Case: (mentaal) welzijn op het werk

Spotify ondersteunt de mentale gezondheid van hun medewerkers op een zeer inspirerende manier: met “Heart & Soul”. Dit programma creëerden ze in 2018 voor hun medewerkers, met een focus op geestelijke gezondheid en werpt vandaag zijn vruchten af.

Als mensen voor elkaar zorgen

Spotify heeft, net als elke organisatie trouwens, een steengoede reden om te werken aan welzijn. Het bedrijf beseft dat mensen die niet goed in hun vel zitten zich minder ontwikkelen, wat een invloed heeft op hoe ze op het werk presteren. Iedereen wint dus bij het werken aan welzijn.

Linn Caldas, Global Belonging Lead Mental Health at Spotify, omschrijft hun drijfveer als volgt:

“Niet goed in je vel zitten heeft een sterke invloed op hoe we als mens kunnen groeien, hoe we op het werk presteren en hoe we de samenleving als geheel beïnvloeden. Het kan moeilijk zijn om met deze problemen om te gaan – ze zitten diepgeworteld en we ervaren de geestelijke gezondheid allemaal anders, maar ook de werkgever heeft een verantwoordelijkheid tegenover onze mensen, ons bedrijf en de maatschappij om met deze zaken om te gaan. Hoe uitdagend het ook is, stilzwijgen, wegstoppen, vermijden en een oogje dichtknijpen is niet cool en zeer kostelijk; voor het individu, het team, het bedrijf en de maatschappij. En nog belangrijker, als mensen hebben we de wens om dingen beter te maken en voor elkaar te zorgen.”

Warme organisatiecultuur

Dit past perfect binnen de visie voor hun bedrijfscultuur: Spotify wil immers een veilige, stigmavrije omgeving creëren waar er acceptatie, ondersteuning en kennis is over geestelijke gezondheid en geestelijke gezondheidskwesties. Een plaats creëren waar iedereen zich thuis voelt en kan blijven groeien. Zowel in goede als in uitdagende tijden.

De kern van hun welzijnsinitiatieven is de overtuiging dat het belangrijk is om consequent tijd vrij te maken voor zelfzorg. Hierin zien ze een gedeelde verantwoordelijkheid tussen elke medewerker, de leidinggevenden en de organisatie. Welzijn vraagt om aandacht en interventies gans het jaar door en Spotifiy maakt handig gebruik van initiatieven zoals de Wereld Geestelijke Gezondheidsdag als “friendly reminder”.

Welzijn in de praktijk

Spotify houdt het niet bij holle woorden, maar werkt dagelijks met hun medewerkers aan hun welzijn en hun mentale gezondheid in het bijzonder. Dit doen ze wereldwijd. Hoe pakken ze het aan?

De ideale mix voor elk geslaagd business initiatief zit zoals steeds in de combinatie van een goede voorbereiding, een strategische lange termijn visie en een stapsgewijze aanpak. Dat hebben ze bij Spotify helemaal begrepen en op een indrukwekkende manier in praktijk omgezet:

 

1. Een goede voorbereiding

Als organisatie maken ze een heus statement om hun ambitie kracht bij te zetten. Niets onderstreept meer dat men iets daadwerkelijk belangrijk vindt dan er de juiste resources en focus aan te verbinden. Zo introduceerde Spotify de officiële functie van “Global Belonging Lead Mental Health” om alles in goede banen te leiden. Daarnaast bestaat het welzijnsteam ook uit een heuse ploeg ambassadeurs om de uitvoering in alle lokale business units verder te ondersteunen.

Daarnaast verrichten ze het nodige externe en interne onderzoek om op de juiste inhoudelijke topics te kunnen focussen, die aansluiten bij de werkelijke noden van hun medewerkers. Ze verzamelen niet alleen wetenschappelijke informatie en data omtrent de zorgwekkende (wereldwijde) ontwikkelingen rond mentale gezondheid, maar praten ook met hun eigen medewerkers. Met behulp van focusgroepen in uiteenlopende vestigingen krijgen ze een helder beeld van wat medewerkers nodig hebben, waar ze mee worstelen, welke dingen hen hebben geholpen en welke elementen ontbreken.

 

2. Een sterke strategie en stevige pijlers

Spotify gaat bewust voor een duurzame lange termijn aanpak, volledig geïncorporeerd in de bedrijfscultuur om een positieve invloed uit te oefenen op de manier waarop medewerkers zich dagelijks op het werk gedragen.

Daarnaast kiezen ze ervoor om ‘inside/out’ te werken, wat betekent dat leadership of HR wel het framework of de grote lijnen en verantwoordelijkheden kan uitzetten, maar dat de rest eigenlijk vooral van de business en de medewerkers zélf moet komen om werkelijk (en duurzaam) tot leven te komen en te blijven.

Tot slot is Spotify zich ook heel erg bewust van de nood van een globale aanpak met lokale executies omwille van culturele maar ook persoonlijke verschillen waardoor er geen one size fits all aanpak mogelijk is binnen het topic mentaal welzijn.

Hun welzijnsfilosofie en hun aanpak kreeg concrete handvaten door deze 3 focusgebieden:

  • Bewustmaking en kennis opbouwen rond mentale gezondheid: Het stimuleren van openheid en begrip door het verduidelijken van het concept mentale gezondheid enerzijds maar ook door het elimineren van veronderstellingen, misverstanden en vooroordelen anderzijds.
  • Informatie en ondersteuning bieden omtrent zelfzorg: Spotify moedigt op deze manier niet alleen aan dat iedereen zijn eigen (voorkeurs)weg kan vinden naar de middelen die hem/haar het beste helpt, maar voorziet ook professionele ondersteuning wanneer eigen zelfzorg niet meer toereikend is.
  • Het gesprek over geestelijke gezondheid op het werk normaliseren: Spotify zet zich actief in om de bestaande beperkende ideeën van schaamte, stigma of zwakheid rond mentale gezondheid op te heffen. Immers, hoe meer er open over gesproken wordt en hoe kwetsbaarder mensen zich durven opstellen, hoe sneller er kan ingegrepen om erger te voorkomen. Effectieve preventie dus.

 

3. Een stapsgewijze aanpak

Spotify gaat als volgt te werk:

* De eerste stap werd een awareness campagne. Alle medewerkers worden geïnformeerd over het nieuw gelanceerde initiatief, en krijgen duiding bij wat mentaal welzijn eigenlijk betekent, waarom het belangrijk is, en wat de visie en doelstellingen van Spotify precies zijn. Een van de sterkste argumenten om medewerkers zich betrokken te laten voelen bij het thema is hun standpunt dat iedereen vroeg of laat met uitdagingen rond mentaal welzijn kan geconfronteerd worden, of het nu om zichzelf gaat of om iemand in zijn of haar directe omgeving. Met de nodige inzichten en begrip kan je dus niet alleen jezelf, maar ook anderen helpen.

Op een laagdrempelige en toegankelijke manier zorgt het team er zo voor dat medewerkers stapsgewijs kunnen bijleren over (het belang) van (mentaal) welzijn. Spotify kiest er voor om het welzijnsconcept in eerste instantie erg breed te benaderen (en niet meteen te snel te diep in te gaan op het stigma, bijvoorbeeld). Zo wordt er informatie gedeeld en worden workshops gegeven over alle fysieke en mentale welzijnscomponenten die een impact hebben op veerkracht: het duiden van stress en angst, info over wat er kan gebeuren wanneer je onvoldoende slaapt, beweegt of ongezond eet,… Medewerkers krijgen daarnaast ook concrete ondersteuning via uiteenlopende wegen: de meditatie app Headspace, het hulpprogramma All The Feels en een online zelfzorg hub.

Om de slaagkans te verbeteren, rekenen ze op de steun van de ambassadeurs om de lokale teams op de juiste manier te benaderen: door het voeren van gesprekken, het geven van uiteenzettingen en workshops, steeds aansluitend op de topics waar lokake medewerkers voor open staan of nood aan hebben.

* Als tweede stap is het aan het welzijnsteam om de concrete impact verder te vergroten. Hier stelt zich dus de vraag hoe je een culturele verandering in gang zet en hoe je ervoor zorgt dat mensen zich anders gedragen op de werkvloer .

Spotify wil aanmoedigen dat medewerkers zich kwetsbaar tonen op het werk, dat ze zich veilig en ondersteund voelen, zowel door collega’s als door hun leidinggevenden. Het walk the talk principe dragen ze dan ook hoog in het vaandel: niet alleen zeggen dat mentaal welzijn belangrijk is, maar het op dagelijkse basis tonen. In hoe je praat met elkaar, het respect dat je elkaar toont, hoe je elkaars grenzen respecteert, het blijven normaliseren van gesprekken over dit topic en voortdurende aandacht voor het belang en de aspecten van gezonde gewoonten.

De wereldwijde pandemie creëerde de gelegenheid voor leidinggevenden om ook effectief de daad bij het woord te voegen. Toen corona in volle hevigheid woedde, werden leidinggevenden ondersteund om alle angst en onzekerheid rond de crisis bespreekbaar te maken, regelmatig en oprecht te checken hoe het met de medewerkers ging, of ze het nog volhielden en of ze hulp konden gebruiken.

De dagelijkse voortdurende aandacht voor mentaal welzijn binnen teams en vanuit leidinggevenden, wordt tevens aangevuld door speciale thema-initiatieven vanuit het welzijnsteam zoals rond World Mental Health Day of bijvoorbeeld aan de hand van een interne podcast met gesprekken met experten of persoonlijke verhalen van medewerkers.

* Ook vandaag blijft Spotify op zoek naar verdere verdieping van hun initiatieven. Ze zijn erg trots op alles wat ze al bereikt hebben en willen nu verder inzetten op het feit dat eigenlijk iedereen, zelfs de medewerkers die niet lijden aan een psychische aandoening, aandacht en onderhoud van het mentale welzijn nodig heeft.

Leestip: “The Spotify Case: hun welzijnsgeheimen onthuld”

TryangleWil je graag zelf aan de slag met een corporate well-being beleid in jouw organisatie voor gezondere, gelukkigere en productievere medewerkers? Laat je inspireren door de ‘try a different angle’ aanpak in de training, coaching, consulting en teambuilding aanpak van Tryangle of neem contact met ons op om eens door te praten wat we voor jou zouden kunnen betekenen.

You might be interested in …